مهر 29, 1398

چرا زیارت امام حسین در شب جمعه اهمیت ویژه ای دارد؟

چرا زیارت امام حسین در شب جمعه اهمیت ویژه ای دارد؟ مگر شب جمعه با سایر ایام و شبها تفاوتی دارد؟ شب جمعه، شب پرفضیلت و […]