مهر 17, 1398

عشق حسین را بهتر درک کنیم و بهره بگیریم

عشق حسین در مذهب تشیّع نماد عشق واقعی و شیفتگى است و عنصر محبّت در مکتب تشیّع دخالت تام دارد .تاریخ تشیّع نیز با یک سلسله […]